Nội quy - Chính sách
Thống kê
Hôm nay : 3
Tháng 06 : 213
Năm 2021 : 3.872
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH

   Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính
  Đơn vị: Trường MN Thị trấn Diêm ĐiềnCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Chương: 622Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
 
                                                          Diêm Điền ngày 09  tháng 04 năm 2021
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2021
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
         Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
         Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ
        Trường Mầm non Thị trấn Diêm Điền công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý I năm 2021 như sau:
SttNội dungDự toán nămƯớc thực
hiện Quý I/2021
Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)Ước thực hiện Quý I/2020Ước thực hiện quý I/2021 so với Quý I/2020 (tỷ lệ %)
1234567
ATổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí     
IThu Học phí456,480,00000.00%00.00%
IIChi từ nguồn thu Học phí được để lại000.00%00.00%
1Chi sự nghiệp giáo dục000.00%00.00%
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên000.00%00.00%
bKinh phí nhiệm vụ không thường xuyên000.00%00.00%
IIITrích thực hiện CCTL000.00%00.00%
BDự toán chi ngân sách nhà nước4,524,276,0001,100,454,77624.32%1,150,000,00095.69%
INguồn ngân sách trong nước4,500,859,0001,100,454,77624.45%1,150,000,00095.69%
3Chi sự nghiệp giáo dục4,500,859,0001,100,454,77624.45%1,150,000,00095.69%
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên4,500,859,0001,100,454,77624.45%1,150,000,00095.69%
3.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 23,417,00000.00% 0.00%

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

            Thái Thụy, ngày 09 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2021
 của trường Mầm non Thị trấn Diêm Điền

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN DIÊM ĐIỀN

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ

Căn cứ Quyết định số 2956 ngày 29/ 08/ 208của UBND huyện Thái Thụy về việc về việc sáp nhập trường Mầm non Tháng Tám với trường Mầm non thị trấn Diêm Điền thành trường Mầm non thị trấn Diêm Điền.

Căn cứ Quyết định số 81/QĐ-PGDĐT ngày 30/12/2020 của Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Thái Thụy về việc giao dự toán ngân sách sự nghiệp giáo dục năm 2021

Xét đề nghị của bộ phận tài vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2021 của trường 1.100.454.776 đồng (theo các biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Ban giám hiệu, Hội đồng sư phạm, bộ phận tài vụ, công chức, viên chức, người lao động liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT huyện Thái Thụy;

- Phòng TC&KH  huyện Thái Thụy;
- Lưu: VT, KT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 Ngô Thị Minh Hạnh

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI THỤY
TRƯỜNG MẦM NO THỊ TRẤN ĐIÊM ĐIỀN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THUYẾT MINH

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2020

(Kèm theo Quyết định số 42 /QĐ- CKTC ngày  09 tháng 04 năm 2021

của Trường Mầm non Thị trấn Diêm Điền)

1. Thực hiện Dự toán ngân sách Quý I năm 2021

- Dự toán giao đầu năm 2021: 4.524.276.000 đồng.

Trong đó:

+ Kinh phí tự chủ/thường xuyên: 4.500.859.000 đồng

+ Kinh phí không tự chủ/không thường xuyên (Quỹ khen thưởng ngành): 23.417.000 đồng

- Thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2021:1.100.454.776 đồng, đạt 24.32%% so với dự toán năm 2021, đạt 95,69% so với Quý I năm 2020

2. Đánh giá công tác quản lý và điều hành ngân sách Quý I/2021

- Căn cứ kế hoạch dự toán được giao hàng năm, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc dự toán ngân sách, chủ động cân đối mục chi, nội dung chi theo yêu cầu nhiệm vụ năm học trên tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí.

- Có nêu cao tinh thần công khai dân chủ, minh bạch trong việc quản lý và sử dụng dự toán ngân sách nhằm đạt hiệu quả cao nhất, quản lý chặt chẽ các khoản chi, đảm bảo trong phạm vi kế hoạch dự toán giao và theo đúng quy định

- Có phục vụ các nhiệm vụ chi thường xuyên của đơn vị kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người lao động được đầy đủ.

Trên đây là thuyết minh tình hình thực hiện công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2021 của trường Mầm non Thị trấn Diêm Điền./.

                                             Diêm Điền,, ngày 09.tháng 04 năm 2021

Kế toán

Hiệu trưởn

 Phạm Thị Tâm        Ngô Thị Minh Hạnh

      

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan